To Take OSHA - Go to https://www.smohit.org/training/osha-training/ OSHA 10-hour is $45 / OSHA 30-hour is $115

Info